Algemeen

Leeswijzer opbouw en indeling jaarstukken

In de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 legde u de beleidsvoornemens voor het jaar 2021 vast. In deze jaarstukken leggen wij hierover verantwoording af. De indeling van de jaarstukken sluit daarom aan op de begroting 2021. Na een voorwoord van het college, een overzicht van de financiële positie met daarin een uiteenzetting van de resultaatbepaling en resultaatbestemming vindt de verantwoording plaats.

Conform artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moeten de jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

Het jaarverslag bestaat uit:

 • de programmaverantwoording;
 • de paragrafen.

De jaarrekening bestaat uit:

 • het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;
 • de balans en de toelichting;
 • de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
 • de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Het jaarverslag

In de programmaverantwoording is per programma aangegeven in hoeverre het programmabeleid en de voortgang van de door u benoemde thema’s op basis van het coalitieprogramma ‘Samenwerken aan een vitale samenleving 2.0’ gerealiseerd zijn. Tevens wordt aangegeven welke activiteiten in 2021 hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van de door u beoogde beleidsdoelen.

Programma's
Net als in de begroting omvat het jaarverslag zeven programma’s:

 • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
 • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
 • Programma 3: Fysieke Leefomgeving
 • Programma 4: Economie
 • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet
 • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn
 • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, en onvoorzien.

Elk programma kent de volgende opbouw:

 • Missie
 • Actuele kaderstellende beleidsnota’s
 • Beantwoording van de drie ‘w-vragen’ per thema of verbonden partij:
  • wat wilden wij bereiken? (de doelstellingen uit het coalitieprogramma)
  • wat hebben wij hier voor gedaan? (op basis van het uitvoeringsprogramma een overzicht van de bereikte resultaten, de bijbehorende planning en een toelichting, de tabel indicatoren en aanvullende beleidsmatige toelichtingen)
  • wat heeft het gekost? (tabel met de totale lasten per programma)
 • Beleidsindicatoren
  • De beleidsindicatoren zijn voor zover bekend/beschikbaar opgenomen. Als er niets is ingevuld dan zijn deze indicatoren nog niet beschikbaar.
 • Investeringen
 • Mutaties in reserves

Paragrafen
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting/jaarstukken. Deze worden in elke paragraaf bezien vanuit een ander perspectief. Het gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting/ jaarstukken veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk. De doelstelling van de paragrafen is dat de gemeenteraad de juiste en integrale informatie krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te kunnen maken. De kwaliteit daarvan is immers van groot belang voor een continue, effectieve en efficiënte dienstverlening door de gemeente.

De jaarrekening

De jaarrekening geeft per programma inzicht in de opbouw van het jaarresultaat, dat via een ‘gezuiverd’ exploitatieresultaat (een resultaat exclusief de toevoegingen/onttrekkingen aan reserves) vóór bestemming leidt tot een jaarresultaat na bestemming. Ook de balans met een toelichting op de balansposten is onderdeel van de jaarrekening.

Bijlagen

Bij deze jaarstukken horen drie bijlagen, die onderdeel zijn van de jaarrekening:

 • een bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Het betreft hier de Single Information Single Audit (SISA);
 • een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld;
 • een bijlage met de effecten van COVID-19 op de realisatie in 2021.

Stoplichtmodel om de voortgang aan te geven

In de jaarstukken wordt al jaren een stoplichtmodel gebruikt om de realisatie van het beleid aan te geven. Per thema geven we aan of resultaat, tijd en middelen op schema liggen:

 • Resultaat:

Worden de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) behaald of is het al gelukt de doelstellingen te behalen?

 • Tijd:

Verloopt het behalen van de doelstellingen qua planning op schema? Of is het volgens planning gelukt de doelstellingen te behalen?

 • Middelen:

Zijn de toegekende middelen toereikend (geweest)?

Resultaat en tijd
Voor de voortgang van resultaat en tijd worden vier kleuren gebruikt. Naast de reguliere stoplichtkleuren rood, oranje en groen gebruiken we ook blauw. Die laatste kleur gebruiken we wanneer geen van de andere kleuren voldoende kunnen uitleggen wat in 2021 is gerealiseerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer in het afgelopen jaar is besloten de planning of doelen bij te stellen, en de realisatie sindsdien verloopt conform dat gewijzigde besluit.

Het resultaat is binnen de geplande tijd behaald, of de realisatie verloopt volgens planning.

De doelstellingen zijn wel behaald, maar niet binnen de geplande tijd. Of: de planning is wel gehaald, maar de doelstellingen zijn niet volledig behaald. Of (voor lopende initiatieven): het is nog niet zeker of het resultaat gehaald kan worden binnen de geplande tijd.

We verwachten de doelstellingen niet te behalen en/of wijken sterk af van de planning.

Anders, bijvoorbeeld: Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waardoor de doelstellingen en/of de planning zijn bijgesteld.

Middelen
Voor de middelen worden drie kleuren gebruikt.

De doelstellingen zijn binnen het beschikbare budget behaald.

Het is nog niet zeker of de doelstellingen binnen het beschikbare budget behaald kunnen worden.

Het budget is overschreden of het budget is niet geheel besteed (er zijn middelen over). De financiele afwijking (over- of tekort) wordt voorzien van een toelichting.

Groen = geen toelichting

Wanneer de realisatie in 2021 conform planning, doelen en budget is verlopen, is geen toelichting opgenomen. Wanneer één van de drie afwijkt, wordt toegelicht wat daar aan de hand is.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25