De Jaarrekening

Overzicht van werkelijke mutaties in reserves per programma

Overzicht van mutaties in reserves per programma

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na wijz.

Rekening 2021

Verschil

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

P

3

Fysieke Leefomgeving

0

-85

-85

1.149

-434

715

1.097

-492

605

-52

-58

-110

P

6

Onderwijs, Sport en Welzijn

0

-196

-196

0

-196

-196

0

-196

-196

0

0

0

P

7

Alg. Dekk.Midd., Overhead, VPB, Onv.zien

1.502

-2.845

-1.343

2.497

-4.669

-2.172

2.509

-4.669

-2.160

11

0

11

Totalen van mutaties in reserves

1.502

-3.125

-1.623

3.646

-5.299

-1.652

3.606

-5.357

-1.751

-41

-58

-99

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting op de afwijkingen in mutaties in reserves

Programma 3 een voordelige afwijking van € 110.000

Reserve Verkeer en Vervoer (incidenteel voordeel van € 119.000)
In het afgelopen jaar heeft er een omzetting plaatsgevonden van de voorziening Verkeer en Vervoer naar reserve Verkeer en Vervoer. De voorziening had een saldo op 1 januari 2021 van € 370.460 en dit bedrag is in de nieuw gevormde reserve gestort. De reserve is bestemd voor verkeersprojecten uit het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoersplan. Het betreft met name projecten waar aanpassingen plaatsvinden in bestaande verkeerssituaties. Besluitvorming over deze omzetting heeft plaatsgevonden in de Bestuursrapportage najaar 2021. Binnen de algemene reserve was nog een bedrag gereserveerd voor de projecten uit het hierboven genoemde plan van € 378.763 en dit bedrag is eveneens toegevoegd aan deze reserve. Achteraf bezien blijkt dat de toevoeging aan de reserve Verkeer en Vervoer ten laste van de algemene reserve € 119.000 lager had moeten zijn.

De overige kleine verschillen van € 9.000 nadelig betreffen mutaties kleiner dan € 25.000 en behoeven geen toelichting.

Algemene dekkingsmiddelen , Overhead, VPB en Onvoorzien een nadelige afwijking van € 11.000

Reserve precariobelasting (incidenteel nadeel € 11.000)
Er is in 2021 € 11.000 meer aan de reserve precariobelasting toegevoegd dan geraamd.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25