Financiële positie, resultaat en bestemming

Resultaatbepaling

Het resultaat over het jaar 2021
De begroting na wijziging sloot met een overschot van € 2.275.000 Het werkelijke resultaat over het jaar 2021 bedroeg € 6.983.000 voordelig. Hieronder volgt een overzicht van het resultaat van Baten en Lasten per programma.

Overzicht van gerealiseerde Baten en Lasten

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na wijz.

Rekening 2021

Verschil

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

P1 Bestuur en Dienstverlening

2.634

-390

2.244

2.767

-389

2.377

2.903

-436

2.467

136

-47

89

P2 Openbare Orde en  Veiligheid

2.258

-26

2.231

2.657

-185

2.472

2.377

-85

2.292

-281

100

-180

P3 Fysieke Leefomgeving

16.173

-9.633

6.540

17.796

-11.102

6.694

18.267

-12.452

5.816

471

-1.350

-879

P4 Economie

3.084

-2.551

533

4.480

-3.990

490

2.273

-2.075

199

-2.207

1.915

-291

P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet

22.668

-4.161

18.507

24.045

-4.717

19.328

22.431

-4.767

17.664

-1.613

-50

-1.663

P6 Onderwijs, Sport en Welzijn

5.757

-1.472

4.285

7.149

-2.779

4.370

6.624

-2.303

4.321

-525

475

-49

P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV.

7.782

-40.561

-32.779

8.117

-44.471

-36.354

7.391

-45.381

-37.990

-727

-910

-1.636

Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten

60.355

-58.793

1.562

67.011

-67.633

-622

62.267

-67.499

-5.232

-4.744

134

-4.610

Mutaties reserves

1.502

-3.125

-1.623

3.646

-5.299

-1.652

3.606

-5.357

-1.751

-41

-58

-99

Gerealiseerd resultaat

61.858

-61.919

-61

70.657

-72.932

-2.275

65.872

-72.856

-6.983

-4.785

76

-4.709

Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken
Hieronder volgt een overzicht van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken 2021. Het betreft hier afwijkingen groter dan € 25.000 Ook zijn er splitsingen gemaakt tussen voordelen en nadelen en tussen incidenteel en structureel.

Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken:

Progr.

Bedrag:

Voordeel

Incidenteel

x € 1.000

Nadeel

Structureel

1

Bestuur

1

143

Nadeel

Incidenteel

2

Burgerzaken

1

-54

Voordeel

Incidenteel

3

Openbare orde en veiligheid

2

-173

Voordeel

Incidenteel

4

Verkeer en vervoer

3

-238

Voordeel

Incidenteel

5

Cultureel erfgoed

3

100

Nadeel

Incidenteel

6

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-177

Voordeel

Incidenteel

7

Riolering

3

150

Nadeel

Incidenteel

8

Afval

3

-91

Voordeel

Incidenteel

9

Milieubeheer

3

-297

Voordeel

Incidenteel

10

Begraafplaatsen en crematoria

3

-8

Voordeel

Incidenteel

11

Ruimtelijke ordening

3

288

Nadeel

Incidenteel

12

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3

-107

Voordeel

Incidenteel

13

Wonen en bouwen

3

-464

Voordeel

Incidenteel

14

Economische ontwikkeling

4

-48

Voordeel

Incidenteel

15

Fysieke bedrijveninfrastructuur

4

-245

Voordeel

Incidenteel

16

Wet maatschappelijke ondersteuning

5

-429

Voordeel

Incidenteel

17

Jeugd

5

-361

Voordeel

Incidenteel/Structureel

18

Participatiewet

5

-873

Voordeel

Incidenteel

19

Onderwijshuisvesting

6

38

Nadeel

Incidenteel

20

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6

-69

Voordeel

Incidenteel

21

Sportbeleid en activering

6

-15

Voordeel

Incidenteel

22

Sportaccommodaties

6

45

Nadeel

Incidenteel

23

Culturele presentatie, -productie en -participatie

6

-49

Voordeel

Incidenteel

24

Overhead

AD

-654

Voordeel

Incidenteel

25

Algemene uitkering gemeentefonds

AD

-838

Voordeel

Incidenteel

26

Overige baten en lasten

AD

-32

Voordeel

Incidenteel

27

Vennootschapsbelasting

AD

-44

Voordeel

Incidenteel

28

Reserve verkeer en vervoer

MR

-119

Voordeel

Incidenteel

Overige kleine verschillen overige taakvelden

2

-7

Voordeel

Incidenteel

Overige kleine verschillen overige taakvelden

3

-35

Voordeel

Incidenteel

Overige kleine verschillen overige taakvelden

4

2

Nadeel

Incidenteel

Overige kleine verschillen overige taakvelden

6

1

Nadeel

Incidenteel

Overige kleine verschillen overige taakvelden

AD

-68

Voordeel

Incidenteel

Overige kleine verschillen overige taakvelden

MR

20

Nadeel

Incidenteel

TOTAAL (+ = tekort - = overschot)

-4.709

Voordeel

Incidenteel/Structureel

De verklaring van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken zoals hierboven in het overzicht opgenomen, worden bij de derde w-vraag (wat heeft het gekost) per programma uitvoerig toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25