De balans

De balans

Bedragen x € 1.000

Balans gemeente Neder-Betuwe per ultimo

ACTIVA

PASSIVA

Omschrijving

2021

2020

Omschrijving

2021

2020

Vaste activa

Vaste passiva

Immaterieel

Eigen vermogen

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

119

118

Algemene reserve

10.063

11.206

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

75

96

Overige bestemmingsreserves

15.191

14.743

Totaal immaterieel

194

214

Gerealiseerd resultaat

6.983

1.783

Totaal eigen vermogen

32.237

27.732

Materieel

Investeringen met een economisch nut

36.411

34.378

Voorzieningen

3.455

4.274

Investeringen met een economisch nut (heffingen)

16.623

14.365

Totaal voorzieningen

3.455

4.274

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut tot 2017

0

8

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 2017

1.456

207

Totaal materieel

54.490

48.958

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

16.990

20.276

Financieel

Waarborgsommen

4

3

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

87

87

Totaal vaste schulden > 1 jaar

16.994

20.279

Overige langlopende geldleningen

633

785

Totaal financieel

720

872

Totaal vaste activa

55.404

50.044

Totaal vaste passiva

52.686

52.285

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2.355

2.912

Kasgeldleningen

1.500

0

Totaal voorraden

2.355

2.912

Banksaldi

888

1.143

Overige schulden

6.646

4.967

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Totaal vlottende schulden < 1 jaar

9.034

6.110

Vorderingen op openbare lichamen

5.280

4.196

Schatkistbankieren bij het Rijk

0

4.674

Exploitatie-overeenkomsten

1.103

1.316

Overige vorderingen

1.744

2.161

Totaal uitzettingen < 1 jaar

8.127

12.347

Liquide middelen

Kas- en banksaldi

199

238

Totaal kas- en banksaldi

199

238

Overlopende activa

Overlopende passiva

Vooruitbetaalde bedragen

163

179

Nog te betalen bedragen aan het Rijk

622

582

Nog te ontvangen van het Rijk

283

97

Nog te betalen bedragen

1.699

1.581

Nog te ontvangen van het Rijk, overig,

0

236

Vooruitontvangen middelen van het Rijk

2.479

5.295

Nog te ontvangen van Provincie

66

60

Vooruitontvangen middelen overige overheid

444

582

Nog te ontvangen bedragen overig

364

319

Vooruitontvangen bedragen

0

0

Overige overlopende activa

3

3

Totaal overlopende activa

879

894

Totaal overlopende passiva

5.244

8.040

Totaal vlottende activa

11.560

16.391

Totaal vlottende passiva

14.278

14.150

Totaal generaal

66.964

66.435

Totaal generaal

66.964

66.435

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

0

Gewaarborgde geldleningen

29.888

36.171

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25