De Jaarrekening

Inhoud van de jaarrekening

Algemeen:
De jaarstukken van een gemeente moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (artikel 24 BBV) ten minste bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken, waarvan de jaarrekening deel uit maakt, moeten een document zijn waarmee de gemeenteraad kan sturen. De gemeenteraad heeft in het duale stelsel volksvertegenwoordigende, kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. De jaarrekening ondersteunt de gemeenteraad bij deze taken, maar omdat het gaat om een terugblik op een afgesloten boekjaar is daarbij vooral de controlerende rol van de raad aan de orde.

De jaarrekening
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten moet de jaarrekening ten minste bestaan uit:  

 • het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;  
 • de balans en de toelichting;  
 • de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
 • de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting moet bestaan uit:  

 • het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten en het saldo per programma;
 • het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;  
 • het bedrag van de gerealiseerde kosten van de overhead;  
 • het bedrag voor heffing van de vennootschapsbelasting;  
 • het bedrag voor onvoorzien;  
 • het overzicht van het gerealiseerde totaal van Baten en Lasten;  
 • het overzicht van de werkelijke mutaties in reserves
 • Het overzicht van het gerealiseerde resultaat

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting bevatten voor de hierboven genoemde onderdelen ook de ramingen uit de begroting voor en na wijzigingen (artikel 27 BBV).

De toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat tenminste:  

 • een analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten;
 • een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien;  
 • een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen;  
 • een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;  
 • een overzicht van informatie van vanuit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

De balans en de toelichting
De balans geeft de stand van zaken weer van de omvang en samenstelling van het vermogen van de gemeente. In de balans worden naast de cijfers per balansdatum de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen (artikel 30 BBV). Verder geeft het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeente indelingsvereisten aan waaraan de balans moet voldoen.

Bijlagen

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)
Hierover legt de gemeente vanwege de Single Information Single Audit (SISA) verantwoording af over de van andere overheidsinstanties ontvangen specifieke uitkeringen. De hiervoor te hanteren modellen worden bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld en gepubliceerd.

Overzicht van baten en lasten per taakveld
Het overzicht van baten en lasten per taakveld bevat tenminste:

 • een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld, ten tijde van de begroting;
 • een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld, ten tijde van de jaarstukken;
 • het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.

Covid -19
Deze Bijlage omvat informatie over de ontvangen bijdrage en de gemaakte kosten in verband met de bestrijding van de Covid-19 Pandemie.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25