Bijlagen

Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Lasten per programma/taakveld

2021

2021 P+W

2021 Werkelijk

Verschil

*

0-1

Bestuur

1.753

1.813

1.956

144

*

0-2

Burgerzaken

881

954

947

-7

***

P1 Bestuur en Dienstverlening

2.634

2.767

2.903

136

*

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

1.743

1.688

1.680

-8

*

1-2

Openbare orde en veiligheid

515

969

696

-273

***

P2 Openbare Orde en  Veiligheid

2.258

2.657

2.377

-281

*

0-3

Beheer overige gebouwen en gronden

387

372

345

-28

*

2-1

Verkeer en vervoer

3.001

2.885

2.706

-180

*

2-2

Parkeren

30

30

30

0

*

2-4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

*

2-5

Openbaar vervoer

117

117

134

17

*

5-5

Cultureel erfgoed

84

193

293

100

*

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.761

2.054

1.971

-83

*

7-2

Riolering

1.772

1.760

1.565

-195

*

7-3

Afval

2.448

2.605

2.762

157

*

7-4

Milieubeheer

2.177

2.436

2.306

-130

*

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

305

284

332

48

*

8-1

Ruimtelijke ordening

1.820

2.105

2.143

38

*

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

1.639

2.279

2.944

666

*

8-3

Wonen en bouwen

633

676

736

60

***

P3 Fysieke Leefomgeving

16.173

17.796

18.267

471

*

3-1

Economische ontwikkeling

192

153

104

-48

*

3-2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.709

4.117

1.953

-2.163

*

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

38

38

34

-4

*

3-4

Economische promotie

145

173

182

9

***

P4 Economie

3.084

4.480

2.273

-2.207

*

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.065

1.043

989

-54

*

6-2

Wijkteams

432

804

672

-131

*

6-3

Inkomensregelingen

5.498

5.636

5.312

-324

*

6-4

Begeleide participatie

4.216

4.720

4.421

-299

*

6-5

Arbeidsparticipatie

472

615

311

-303

*

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

814

939

864

-75

*

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

546

542

520

-22

*

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

7.194

6.737

6.578

-160

*

6-81

Geëscaleerde zorg 18+

260

355

264

-90

*

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

1.137

1.534

1.413

-120

*

7-1

Volksgezondheid

1.033

1.120

1.087

-33

***

P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet

22.668

24.045

22.431

-1.613

*

4-1

Openbaar basisonderwijs

236

271

265

-6

*

4-2

Onderwijshuisvesting

1.499

2.396

2.466

69

*

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.848

2.029

1.610

-418

*

5-1

Sportbeleid en activering

347

429

327

-101

*

5-2

Sportaccommodaties

1.103

1.202

1.195

-6

*

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

265

362

294

-68

*

5-4

Musea

12

12

12

0

*

5-6

Media

448

448

454

6

***

P6 Onderwijs, Sport en Welzijn

5.757

7.149

6.624

-525

*

0-4

Overhead

6.965

7.740

7.134

-606

*

0-5

Treasury

146

-46

-75

-28

*

0-61

OZB woningen

286

287

271

-16

*

0-62

OZB niet-woningen

57

58

58

0

*

0-64

Belastingen overig

77

78

77

-1

*

0-7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

0

0

0

0

*

0-8

Overige baten en lasten

250

32

0

-32

*

0-9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

-31

-74

-44

***

P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV.

7.782

8.117

7.391

-727

*

PGSO

PG Saldo van baten en lasten

61

2.275

0

-2.275

***

Resultaat van baten (+) en lasten (-)

61

2.275

-2.275

***

Totaal programma's

60.417

69.285

62.267

-7.019

**

RS Reserves

1.502

3.646

3.606

-41

*****

Totaal lasten

61.919

72.932

65.872

-7.059

Baten per programma/taakveld

Begroot 2021

P+W 2021

2021 Werkelijk

Verschil

**

0-1

Bestuur

0

0

0

0

**

0-2

Burgerzaken

-390

-389

-436

-47

**

P1 Bestuur en Dienstverlening

-390

-389

-436

-47

**

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

**

1-2

Openbare orde en veiligheid

-26

-185

-85

100

**

P2 Openbare Orde en  Veiligheid

-26

-185

-85

100

**

0-3

Beheer overige gebouwen en gronden

-53

-55

-55

0

**

2-1

Verkeer en vervoer

-81

-451

-509

-58

**

2-2

Parkeren

0

0

0

0

**

2-4

Economische havens en waterwegen

0

0

-11

-11

**

2-5

Openbaar vervoer

-68

-68

-81

-13

**

5-5

Cultureel erfgoed

0

-155

-156

-1

**

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-178

-211

-305

-94

**

7-2

Riolering

-2.608

-2.608

-2.264

345

**

7-3

Afval

-2.723

-2.723

-2.971

-248

**

7-4

Milieubeheer

0

0

-167

-167

**

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

-289

-269

-326

-57

**

8-1

Ruimtelijke ordening

-1.026

-1.376

-1.126

250

**

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

-1.590

-2.169

-2.941

-772

**

8-3

Wonen en bouwen

-1.016

-1.016

-1.540

-524

**

P3 Fysieke Leefomgeving

-9.633

-11.102

-12.452

-1.350

**

3-1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

**

3-2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.542

-3.981

-2.063

1.918

**

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-9

-9

-12

-3

**

3-4

Economische promotie

0

0

0

0

**

P4 Economie

-2.551

-3.990

-2.075

1.915

**

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

0

**

6-2

Wijkteams

232

-110

-79

31

**

6-3

Inkomensregelingen

-4.242

-4.474

-4.573

-99

**

6-4

Begeleide participatie

0

0

-23

-23

**

6-5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

**

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

0

0

-1

-1

**

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

-150

-110

-50

60

**

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

**

6-81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

-14

-14

**

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

**

7-1

Volksgezondheid

0

-23

-27

-4

**

P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet

-4.161

-4.717

-4.767

-50

**

4-1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

**

4-2

Onderwijshuisvesting

-38

-988

-1.019

-31

**

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-706

-916

-566

349

**

5-1

Sportbeleid en activering

-40

-145

-58

86

**

5-2

Sportaccommodaties

-623

-666

-614

52

**

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-55

-55

-37

18

**

5-4

Musea

0

0

0

0

**

5-6

Media

-9

-9

-8

1

**

P6 Onderwijs, Sport en Welzijn

-1.472

-2.779

-2.303

475

**

0-4

Overhead

-135

-441

-490

-48

**

0-5

Treasury

-51

-51

-46

5

**

0-61

OZB woningen

-3.424

-3.524

-3.529

-5

**

0-62

OZB niet-woningen

-1.520

-1.580

-1.603

-23

**

0-64

Belastingen overig

-1.721

-1.724

-1.725

-1

**

0-7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

-33.710

-36.421

-37.259

-838

**

0-8

Overige baten en lasten

0

-729

-729

0

**

0-9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

**

P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV.

-40.561

-44.471

-45.381

-910

***

Totaal programma's

-58.793

-67.633

-67.499

134

**

RS Reserves

-3.125

-5.299

-5.357

-58

**

Totaal baten

-61.919

-72.932

-72.856

76

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25