Bijlagen

Bezuinigingen

BEZUINIGINGEN

Bedragen x € 1000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Verantwoording realisatie bezuiniging

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Efficiëntere openingstijden Gemeentewinkel

-24

-24

-24

-24

De bezuiniging is mede door de coronapandemie gerealiseerd, voor de komende jaren bekijken we of het mogelijk is zonder concessies.

Programma 3 Fysieke leefomgeving

Centrumontwikkelingen Ochten (afronding werk in 2021)

-24

0

0

0

Bezuiniging in 2021 is gerealiseerd. Er vonden in 2021 nog geen werkzaamheden plaats. De kapitaallasten konden daarom vrijvallen.

Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet

Investeren in budget in evenwicht en terugverdienen via bezuinigingen

-100

-100

-100

0

De budgetten Wmo en Jeugd zijn in de bestuursrapportage najaar 2021 meerjarig herijkt

Investeren in budget in evenwicht en terugverdienen via bezuinigingen

100

100

100

0

Bijstellen begroting voorlichting over vaccineren

-9

-9

-9

0

Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd

Besparingen realiseren binnen programma WMO 50%.

-75

-150

-200

-250

De budgetten Wmo en Jeugd zijn in de bestuursrapportage najaar 2021 meerjarig herijkt

Besparingen realiseren binnen programma Jeugdzorg 50%.

-150

-300

-600

-1.000

De budgetten Wmo en Jeugd zijn in de bestuursrapportage najaar 2021 meerjarig herijkt

Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn

Voetbalveld Kesteren jaar later realiseren

-27

0

0

0

Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd

Tijdelijk inzetten subsidieregeling voor dorpshuizen

0

0

-25

-25

Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd

Leges verhogen voor aanvragen exploitatie kinderopvang

-5

-5

-5

-5

Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd

Besparingsopties Versis

nader bezien

In 2021 is een aantal besparingsmaatregelen vastgesteld. De maatregelen gaan in in 2022. In 2022 zal blijken hoe de verwachte lasten zich met deze maatregelen ontwikkelen.

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

Efficiëntere openingstijden Gemeentewinkel

-5

-5

-5

-5

De bezuiniging is mede door de coronapandemie gerealiseerd, voor de komende jaren bekijken we of het mogelijk is zonder concessies.

Besparing op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie

-100

-100

-100

-100

Bezuiniging is met ingang van 2021 gerealiseerd.

Herroepen OZB verlaging 2%

-95

-190

-285

-285

Bezuiniging is met ingang van 2021 gerealiseerd.

Toename OZB met inflatiepercentage

-68

-113

-160

-205

Bezuiniging is in met ingang van 2021 gerealiseerd.

Verbeterd toepassen toeristenbelasting en uitwerking verblijfsbelasting

nader bezien

Niet van toepassing in 2021. Taakstelling gaat pas in 2023.

Totaal Bezuinigingen een ombuigingen snel te realiseren

-581

-896

-1.413

-1.899

+ = tekort - = overschot

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25