De Jaarrekening

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten 2021

x € 1000

Progr.

Lasten

Baten

Begroting 2021

1

Niet-vergunning gebonden Toezicht & Handhaving Wabo-taken

3

150

2

Ambulantisering en doordecentralisatie GGZ (Beschermd wonen)

5

46

3

Digitalisering Akten Burgerlijke stand

1

12

4

Investeren in budget in evenwicht

5

100

5

Terugverdienen middels extra besparing op Wmo en Jeugd

5

-100

6

Centrumontwikkelingen Ochten (afronding werk in 2021)

3

-24

7

Voetbalveld Kesteren jaar later realiseren

6

-27

8

Tijdelijk inzetten subsidieregeling voor dorpshuizen

6

25

9

Beheer overige gebouwen en gronden

3

25

10

Wonen en bouwen

3

30

11

Precario

R (AD)

21

12

Onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van incidentele uitgaven

-196

13

Inzet/verlagen algemene reserve tot weerstandsratio 1,2

-1.000

14

Inzet/verlagen bestemmingsreserve ontvangen precario

-1.400

Subtotaal

258

-2.596

Meibrief 2021

1

Beheer overige gebouwen en gronden

3

-27

2

Cultureel Erfgoed

3

25

3

Ruimtelijke ordening

3

29

4

Verkeer en Vervoer

3

45

5

Economische ontwikkeling

4

-72

6

Bedrijvenloket en bedrijvenregeling

4

58

7

Begeleide participatie (WMO)

5

122

8

Maatwerkvoorziening (WMO)

5

166

9

Maatwerkvoorziening 18+ (WMO)

5

-28

10

Maatwerkvoorziening 18- (Jeugd)

5

-204

11

Geescaleerde zorg 18- (Jeugd)

5

127

12

Onderhuishuisvesting

6

18

13

OZB woningen & niet woningingen

AD

-97

Subtotaal

161

Bestuursrapportage najaar 2021

1

Fructus II Dodewaard

3

20

2

Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (meerkosten Wmo)

5

15

3

Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (meerkosten Jeugd)

5

51

4

Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (tijdelijke uitbreiding van schoolmaatschappelijk werk)

5

10

5

Vrijval budget Re-integratie en participatie

5

-25

6

Lagere uitvoeringskosten t.b.v. wet gemeentelijke schuldhulpverlening

5

-25

7

Vrijval budget bevordering sportdeelname

6

-27

8

Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (instandhouding culturele infrastructuur)

6

70

9

Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (consulentencapaciteit)

AD

62

10

Personeel gerelateerd

AD

144

11

Taakstellende bezuiniging De Eng

AD

59

12

Aanspraak budget Corona gerelasteerde kosten

AD

-208

13

Vennootschapbelasting

AD

-31

14

Actualisatie uitvoering lopende investringen

3,4,5,6

-578

15

Meicirculaire 2021

2,3,5,6 AD

-980

Bestemmingen 2021 naar 2022;

17

Communicatie en toelichitng 75 jaar Bevrijding

1

-39

18

Niet-vergunning gebonden toezicht en handhaving

3

-110

19

Woonbeleid

3

-9

20

Huisvesting arbeidsmigranten

3

-20

21

Lokaal Investering Fonds (LIF)

4

-10

22

Bedrijfsverplaatsing

4

-58

23

Gastvrije Waaldijk (fietsverbinding)

4

-25

24

Beschermd Wonen

5

-71

25

Coronacompensatie Jeugd uit de meicircualire 2021

5

-123

26

Corona compensatie schuldhulpverlening (Dec. Circulaire 2020 jaarschijf 2021)

5

-20

27

Budget bevordering sportdeelname

6

-68

28

Budget Skatepark/skeelervoorziening

6

-65

29

Accomodatiebeleid i.r.t. leefbaarheid

6

-81

30

Subsidieregeling dorpshuizen

6

-13

31

Corona compensatie instandhouding van onze culturele infrastructuur (Dec. Circulaire 2020, jaarschijf 2021)

6

-58

32

Accomodatiebeleid i.r.t. MFA

6

-68

33

Bestemmingen 2021 naar 2022

R (AD)

804

34

Reserve Verkeer & Vervoer

R (3)

868

Subtotaal

-607

Jaarstukken 2021

1

Bestuur

1

143

2

Burgerzaken

1

-54

3

Openbare orde en veiligheid

2

-173

4

Verkeer & vervoer

3

-189

-49

5

Cultureel Erfgoed

3

100

6

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-114

-63

7

Riolering

3

150

8

Afval

3

156

-247

9

Milieubeheer

3

-297

10

Begraafplaatsen en crematoria

3

49

-57

11

Ruimtelijke ordening

3

38

250

12

Grondexploitatie niet bedrijven terreinen

3

-107

13

Wonen en Bouwen

3

-464

14

Reserve Verkeer & Vervoer

R (3)

-119

15

Economische ontwikkeling

4

-48

16

Fysiek bedrijven infrastructuur

4

-245

WMO

17

Samenkracht en burgerparticipatie

5

-18

18

Wijkteams

5

-81

19

Begleide participatie

5

-187

20

Maatwerkvoorziening (WMO)

5

-76

21

Geescaleerde zorg 18+

5

-105

Jeugd

22

Samenkracht en burgerparticipatie

5

-29

23

Wijkteams

5

-19

24

Maatwerkdienstverlening 18-

5

-42

25

Geescaleerde zorg 18- 

5

-118

26

Volksgezondheid 

5

-30

P-wet

27

Inkomensregelingen

5

-404

28

Begeleide participatie

5

-147

29

Arbeidsparticipatie

5

-304

30

Onderwijshuisvesting

6

61

-23

31

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6

-69

32

Sportbeleid en activering

6

-15

33

Sportaccommodatie

6

45

34

Culturele presentatie, -productie en -participatie

6

-70

21

35

Overhead

AD

-654

36

Algemene uitkering gemeentefonds

AD

-838

37

Overige baten en lasten

AD

-32

38

Vennootschapsbelasting

AD

-44

39

overige kleine verschillen

2

-7

40

overige kleine verschillen

R (3)

9

41

overige kleine verschillen

3

-35

42

overige kleine verschillen

4

2

43

overige kleine verschillen (WMO)

5

-22

44

overige kleine verschillen (Jeugd)

5

-8

45

overige kleine verschillen (P-wet)

5

-18

46

overige kleinde verschillen

6

1

47

overige kleinde verschillen

AD

-68

48

overige kleinde verschillen

R (AD)

11

Subtotaal

-2.778

-1.875

Totaal aan Incidentele baten en lasten 2021

-2.966

-4.471

Toelichting op Incidentele Baten en Lasten
Voor een toelichting op de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar de resultaatbepaling in het hoofdstuk financiële positie, resultaat en bestemming voorin de jaarstukken.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen uit reserves.
Jaarlijks vindt er een (structurele) onttrekking plaats vanuit de reserve Van Lodenstein College ter gedeeltelijke dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten Nieuwbouw van Lodenstein (€ 195.000).

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25