De Jaarrekening

Overzicht van bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2021 gemeente Neder-Betuwe

De Wet normering topinkomens (‘WNT’) is van toepassing op gemeente Neder-Betuwe. Het voor de gemeente Neder-Betuwe toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Het betreft het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1

G.S. Stam

E. van der Neut

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

105.134

72.741

Beloningen betaalbaar op termijn

20.585

12.994

Subtotaal

125.719

85.735

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

125.719

85.735

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

G.S. Stam

E. van der Neut

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvangen einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

100.598

69.608

Beloningen betaalbaar op termijn

17.304

12.308

Subtotaal

117.902

81.916

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Bezoldiging

117.902

81.916

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25